Услуги
Услуги

I. ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от юридически лица, които са акредитирани и вписани в публичния регистър на Агенцията по енергийна ефективност.
На задължително сертифициране по реда на ЗЕЕ подлежат всички сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв.м.
Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел:
      • идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
      • разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
      • технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност;
      • оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради има за цел удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление, съгласно нормативните документи.

ІІ. ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В промишлеността модернизациите на съоръженията и процесите е един от основните източници за подобрение на енергийната им ефективност. Автоматизирането на управлението на топлинните и енергийните съоръжения допринася към общия ефект за постигане на енергийна ефективност.
Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи се извършва чрез системен подход и методи за определяне, остойностяване и анализиране на енергийните потоци и разходи при производството на стоки и предоставянето на услуги.
Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи  установява задължителен режим за обследване и прилагане на мерки по Енергийна ефективност за промишлени системи с енергийна консумация над 3000 MWh/годишно.
 Промишлените предприятия с такава консумация са задължени да обявят, в декларация по образец, в Агенцията по енергийна ефективност годишната си консумация на енергия. Декларацията се подава ежегодно, в срок до 31 март и отразява годишното потребление на енергия за предходната календарна година.
Най-общо казано, целта на енергийната ефективност за индустриалните обекти може да бъде постигната, като се осигури оптимално протичане на производствено-технологичния процес с изискваното качество при минимален разход на енергия. В този контекст, управлението на разходите за енергия в едно производствено предприятие е ключова дейност в осъществяването на цялостен енергиен мениджмънт. Прилагането му води до снижаване на разходите за енергия при конкретното производство и намаляване на енергийната компонента в себестойността на крайния продукт или услуга, запазвайки неговото качество и конкурентоспособност.

IІІ. ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Съгласно нормативната база, всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност.
Оценката за съответствие на инвестиционен проект се издава след провеждане на обследване за енергийна ефективност на етап технически или работен проект и служи за издаване на разрешение за строеж.

IV. ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПАСПОРТИ
Съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г за техническите паспорти на строежите, след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя Технически паспорт на сградата, на база на който се издава разрешение за ползване на обекта.
Към Техническият паспорт на нов строеж се включва и Енергиен паспорт на сграда, който се съставя след завършване строителството на цялата сграда преди въвеждането й в експлоатация с цел удостоверяване на съответствието на сградата с проектните нормативни изисквания за енергийна ефективност.

V. ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ В СГРАДИ
На проверка за енергийна ефективност подлежат всички водогрейни котли в експлоатация в зависимост от вида на използваното гориво и номиналната им мощност, както следва:
      • на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW;
      • на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
      • на природен газ с номинална мощност над 100 kW.
За водогрейни котли със срок на експлоатация над 15 години проверката за  енергийна ефективност включва и еднократна оценка на отоплителната инсталация. Първоначалната проверка на водогрейни котли и на климатични инсталации се извършва в срок до две години от датата на подаване на декларацията, но не по-късно от две години от изтичане на срока
за подаването й.
Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли в експлоатация се извършва веднъж на всеки:
      • три години - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност от  20 до 100 k;
      • две години - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
      • четири години - за котлите на природен газ с номинална мощност над 100kW.

VІ. ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ
На проверка за енергийна ефективност подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW.
Проверката за енергийна ефективност на климатичните инсталации включва изпълнението на следните основни дейности:
      • идентификация на инсталациите;
      • визуална проверка на инсталациите;
      • оценка на поддръжката на инсталациите;
      • оценка на състоянието на средствата за измерване, контрол и автоматично
      • регулиране;
      • оценка на енергийните характеристики на инсталациите;
      • съставяне на доклад за резултатите от проверката.
Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в експлоатация се извършва веднъж на всеки 4 години.